Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU
TRƯỜNG TH TÂN THÀNH 2

               
               Số :   10  /KHCM -THTT2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tân Thành, ngày 10  tháng 9 năm 2019

 

          KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2019 - 2020

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích Hội thi

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học;

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); Trong đó tập trung nội dung các văn bản sau:

          - Quyết định 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng bộ GD-ĐT về ban hành quy chế đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

           - Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm  theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  -  Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên Ban hành kèm  theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 07 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Văn bản Hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 201422/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Văn bản Hợp nhất số Số: 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 Hợp nhất 02 Thông tư Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để giám khảo chấm điểm cho từng sáng kiến kinh nghiệm;

b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi 90 phút;

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1. Đối tượng

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và được ban giám khảo chấm đạt điểm 6 trở lên;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao. Ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

 1. Thời gian, địa điểm

- Ngày 17/9/2019 tổ trưởng tổng hợp danh sách gửi về cho Phó Hiệu trưởng.

- Ngày 06/11/2019 GV đăng ký dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm. Đăng ký tiết dạy tự chọn (GVCN đăng ký các môn dạy trừ Toán và Tiếng Việt; đối với GV dạy môn đăng ký lớp dạy).

- Ngày 11/11/2019 công bố điểm sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên đăng kí dự thi.

- Lúc 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2019 GV đạt sáng kiến kinh nghiệm dự thi năng lực và bốc thăm bài dạy, ngày dạy thi tiết 1.

- Ngày 16/11/2019 công bố điểm phần thi năng lực của giáo viên đăng kí dự thi.

- Ngày 18/11/2019 Ban giám khảo bắt đầu chấm thi tiết 1.

- Lúc 16 giờ ngày 26/11/2019 Họp Ban đánh giá, công bố kết quả tiết 1. Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Quý thầy cô đăng ký dự thi. Tổ chức bốc thăm tiết 2 (Đối với GV xếp loại tiết 1 từ loại khá trở lên).

- Ban giám khám chấm thi tiết 2 bắt đầu từ ngày 03/12/2019.

2. Kinh phí tổ chức

Trích từ nguồn quỹ chi hoạt động của đơn vị.

V. TỔ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI

1. Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các giáo viên tham gia, tạo điều kiện để giáo viên và tổ trưởng từng tổ khối dự giờ thi giảng.

2.  Đánh giá các nội dung thi

-  Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.

-  Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

-  Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng theo Công văn 2600/SGDĐT – GDPT ngày 01/9/2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập. Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và tổ trưởng để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2019 – 2020 được cấp giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng 100 000 đồng (Hỗ trợ từ Công đoàn cơ sở trường TH Tân Thành 2).

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường TH Tân Thành 2. Các tổ chuyên môn và giáo viên căn cứ kế hoạch thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ bộ môn (để thực hiện)

- Giáo viên  trường (để thực hiện)

- Đăng Website trường;

- Công bố trên Voffice.

- Lưu : VT.  

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)

                                   Nguyễn Văn Bé                                        
 

 

Bài viết liên quan